Rosh Hashanah
Yom Kippur
Simchat Torah
Hanukkah
Tu B’Shevat
Passover
Lag B’Omer
Shavuot
Yom HaAtzmaut
Yom HaAtzmaut